Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Mam Non Anh Duong Nong Lay
Nong Lay
Địa chỉ: Ban Huoi Khom Xa Nong Lay - Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0989654124
Email:mnanhduong@gmail.com

Tin giáo dục

BAO CAO CONG TAC PCGDMN 2012 - 2013

UBND XÃ NONG LAY                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ PHỔ CẬP GIÁO DỤC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

   Số: 03/BC-UBND-BCĐ                                    Nong Lay, ngày 28 tháng 04 năm 2013

 

 

 

BÁO CÁO

Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi năm học 2012 - 2013

 

 


 

Thực hiện báo cáo định kỳ về triển khai thực hiện phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015. Ban chỉ đao PCGD xã Nong Lay báo cáo cụ thể tình hình triển khai thực hiện và kết quả PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2012 - 2013 như sau:                                  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, ĐỊA LÝ, KINH TẾ XÃ, HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Nong Lay là một xã thuộc vùng II của huyện Thuận Châu. Xã cách trung tâm huyện 18 km về phía nam với tổng số bản 17, có 8 dân tộc cùng chung sống là: Thái, Mông, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Tày, Kinh, Mường nhân dân trong xã có tinh thần đoàn kết, yêu nước và hiếu học. Những năm gần đây nền kinh tế địa phương có xu hướng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, từ đó sự nghiệp GD&ĐT không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng.

        Thực hiện quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của thủ Tướng chính phủ phê duyệt Đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015, Công văn số 4148/BGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 – 2015.

        Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã xác định PCGDMN cho trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đảm bảo trẻ em 5 tuổi trong toàn xã được đến lớp đủ một năm học, được học 2 buổi/ ngày nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng việt và tâm lý sẵn sàng đi học. Đảm bảo chất lượng cho trẻ vào lớp 1 góp phần nâng cao dân trí, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương và cho xã hội.

        1. Thuận lợi

        Được sự chỉ đạo sát sao và đồng bộ của Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã, sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị, đoàn thể, nhân dân đã tạo được sự nhất quán trong tổ chức thực hiện.

         Trường MN Ánh Dương Noong Lay đóng vai trò lòng cốt trong việc tham mưu với Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã, triển khai mục tiêu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

          Nhờ có chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Thông tư 29 và Nghị định 49 giai đoạn 2010 - 2015 của  thủ tướng Chính phủ lên tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra của xã đạt kết quả 100%

        2. Khó khăn

Trình độ nhận thức của một số nhân dân còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường chưa đáp ứng nhu cầu học của trẻ; Phòng học thiếu, 100% phòng học tạm xuống cấp trầm trọng. Đồ dùng đồ chơi trang thiết bị phục vụ giảng dạy, vui chơi, học tập cho trẻ chưa đồng bộ, bàn ghế chưa đúng quy cách dẫn đến chất lượng dạy và học chưa cao.

         II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GD XÃ

1. Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã

UBND xã ra quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2010 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập GD xã.

Ban chỉ đạo có nhiện vụ:

          Xây dựng kế hoạch phổ cập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của đơn vị.

          Ban chỉ đạo làm công tác điều tra cơ bản, tập huấn cán bộ GV thống kê, lập kế hoạch PCGD.

Tuyên chuyền vận động các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phổ cập.

          Kiểm tra công nhận cấp cơ sở và đề nghị cấp trên công nhận.

2. Kế hoạch thực hiện PCGDMN trẻ 5 tuổi của Ban chỉ đạo xã

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về triển khai quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015; Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 19/03/2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch triển khai PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015. Thực hiện công văn số 169/HD-GD&ĐT-MN của PGD&Đ Huyện Thuận Châu ngày 12/10/2010 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. UBND xã đã kiện toàn ban chỉ đạo với đầy đủ thành phần để hoạt động có hiệu quả, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên. Phát huy tốt vai trò của các thành viên trong ban chỉ đạo.

        3. Công tác chỉ đạo của trường Mầm non

        Chịu trách nhiệm tham mưu và chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện phổ cập, kịp thời kiểm điểm rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Phối hợp với các ban ngành, các cấp có liên quan quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đến trường. Phân công cho cán bộ GV phối kết hợp trong công tác điều tra phổ cập giáo dục.

        Phối hợp với các tổ chức xã hội các cấp Đảng, Chính quyền địa phương vận động nhân dân tích cực chủ động  tham gia vào công tác PCGD.

        4. Công tác chỉ đạo rà soát số lượng đồ dùng đồ chơi và trang thiết bị tối thiểu đối với GDMN và các lớp MG 5 tuổi

        Ngay từ đầu năm trường MN Ánh Dương đã thống kê tài sản và trang thiết bị nhóm lớp, BGH nhà trường đã có kế hoạch dự trù mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các lớp MN. Đặc biệt là lớp 5 tuổi trong năm học đã được phòng GD&ĐT cấp cho nhà trường 1 bộ máy vi tính, 1 bộ đồ dùng đồ chơi tối thiếu cho lớp 5 tuổi, mua 2 bộ ti vi đầu đĩa và tổ chức cho GV làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vị cho công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao.

         5. Những định hướng, giải pháp của xã về việc đầu tư cơ sở vật chất ( phòng học, phòng chức năng…) để đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn hoàn thành PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi cho năm 2013 và dự kiến đầu tư cho năm 2014

         Trường MN Ánh Dương tiếp tục tham mưu với phòng GD&ĐT và các ban ngành tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất bàn ghế đúng qui cách và bộ đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho trẻ. Bên cạnh đó tích cực huy động các nguồn lực trong nhân dân để tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo 100% các lớp có đủ phòng học đảm bảo cho trẻ. Điều tra XD kế hoạch chính xác, đúng đối tượng phổ cập và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư đảm bảo hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi đăng ký theo lộ trình 2014.

       6. Công tác kiểm tra thực hiện và kết quả hoàn thành chương trình PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm học 2012- 2013

        Thực hiện kế hoạch số 169/HD-GD&ĐT-MN ngày 12/10/2010 của PGD&ĐT, trường đã XD lộ trình thực hiện và đăng ký hoàn thành phổ cập GDMN vào năm 2013. Nhưng do điều kiện của xã chưa đảm bảo về cơ sơ vật chất của nhà trường

BCĐ PCGD đã triển khai đầy đủ các nội dung tập huấn cho GV và thành viên ban chỉ đạo về công tác điều tra, rà soát thu thập thông tin  trẻ 5 tuổi tại địa bàn, triển khai các biểu mẫu và cách ghi chép sổ phổ cập, mẫu thống kê theo mẫu qui định của bộ GD-ĐT

Kết quả thực hiện PCGDMN trẻ 5 tuổi năm học 2012 - 2013

6.1. Về cơ sở vật chất

Tổng số phòng học cho trẻ MN: 08 phòng

Tổng số phòng học cho các lớp 5 tuổi: 02 phòng

Trong đó: 100% phòng học là nhà tạm, không đủ diện tích

Trường đã có 01 bộ đồ dùng, đồ chơi, bộ thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN cho các lớp MN 5 tuổi

 Tổng số bộ phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin ( Kidsmart) cho trẻ làm quen với máy vi tính để học tập cho các lớp 5 tuổi chưa có, hiện trong năm hoc này đã có 02 bộ ti vi và một đầu đĩa phục vụ riêng cho 02 lớp 5 tuổi và  khuyến khích các GV sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng

          6.2.Về giáo viên

Tổng số: 07, biên chế 07

Tổng số GV dạy lớp 5 tuổi: 02 dân tộc: 0

Trong đó: Đại học: 01; Trung cấp: 01 đạt 50% trên chuẩn, 50% chuẩn

 Chuẩn nghề nghiệp: xs = 0; khá = 02; TB = 0

6.3.Về trẻ em

          Tổng số trẻ 5 tuổi: 65 trẻ

          Tổng số trẻ 5 tuổi huy động ra lớp: 65/65 = 100% trẻ

          Tỷ lệ huy động đạt: 100%

          Trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đủ 9 tháng: 100%

          Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: 65/65 = 100%

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số: 100% được tăng cường Tiếng việt

          Tổng số lớp mẫu giáo 5 tuổi: 02

          Tổng số trẻ 5 tuổi Dân tộc: 51 trẻ

          Tỷ lệ bé chuyên cần đạt: 97%

          Tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 2/65 = 3,1%

          Tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng thể thấp còi: 2/65 = 3,1%

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

          Ban chỉ đạo PCGD tỉnh sớm triển khai các dự án về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho xã để xã triển khai đến trường MN đăng ký hoàn thành PCGDMN trong giai đoạn 2010- 2015 vào thời điểm tháng 4 năm 2013

          Kiến nghị với UBND huyện sớm hoàn thành chương trình kiên cố hoá trường lớp học cho nhà trường. Thì mới đủ điều kiện để hoàn thành PCGDMN cho trẻ 5 tuổi vào thời điểm tháng 4 năm 2013

          Kiến nghị PGD&ĐT bố trí đủ GV cho nhà trường theo đúng biên chế năm học. Và đầu tư trang thiết bị 01 bộ đồ dùng tối thiếu, 01 bộ đồ chơi ngoài cho trường để đảm bảo nhu cầu dạy học và vui chơi của trẻ.

          Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi xã Nong Lay năm học 2012 - 2013. Xin BCĐPCGD huyện Thuận Châu xem xét công nhận cho đơn vị đã thực hiện tốt công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2013 và xin ý kiến chỉ đạo cho năm 2014 chính thức đi vào công nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi xã Nong Lay

 

TM.NHÀ TRƯỜNG                                                             BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP

               HIỆU TRƯỞNG                                                                         TRƯỞNG BAN                                                                                                                              

                                                                                                                

 

             Bùi Thị Xuấn                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       Chủ Tịch

                                                                                                         Quàng Văn Thích

 

Nơi nhận:

- BCĐPCGD huyện;

- Thường trực UBND xã;

- PGD&ĐT;

- Lưu BCĐPCGD xã.

 

  • right 1
  • anh van
  • moi